Projekta ietvaros notika Daugavpils Universitātes un Šauļu Universitātes darba grupu videokonference

20.12.2017. Interreg Latvijas-Lietuvas programmas projekta Nr. LLI – 075 “Cooperation Network for Fostering 21st Century (engineering) Upgraded Skills and Workforce Mobility” (CONUS) (“21.gs inženierzinātņu jauno prasmju un darbaspēka mobilitātes veicināšanas sadarbības tīkls”) ietvaros notika darba grupas videokonference.

Projekta mērķis:
Attīstīt un pilnveidot mūžizglītības pasākumus rūpniecības nozarē, lai attīstītu darba tirgus konkurētspēju un veicinātu tehnoloģisko progresu Ziemeļlietuvas -Dienvidlatvijas reģionos. Projekta ietekme uz vidi – reģions būs pievilcīgāks dzīvošanai un strādāšanai.

Projekta realizācijas laiks no 03.04.2017.-02.04.2019.
Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālais attīstības fonds (ERAF) 85% apmērā.

Papildus informācija:
Edmunds Tamanis-projekta koordinators
e-mail:edmunds.tamanis@du.lv