Projekta ietvaros notika Daugavpils Universitātes un Šauļu Universitātes darba grupu tikšanās

27.06.2017. Interreg Latvijas-Lietuvas programmas projekta Nr. LLI – 075 “Cooperation Network for Fostering 21st Century (engineering) Upgraded Skills and Workforce Mobility” (CONUS) (“21.gs inženierzinātņu jauno prasmju un darbaspēka mobilitātes veicināšanas sadarbības tīkls”) ietvaros notika darba grupas tikšanās. Lietuvas (Šauļu universitāte) kolēģi tika iepazīstināti ar Latvijas (Daugavpils universitāte) puses darbību industriālās robotikas un lāzerapstrādes jomā. Projekta darbinieki iepazinās ar rūpniecisko robotu vadīšanas paņēmieniem, tika demonstrētas lāzermetināšanas un lāzeruzkausēšanas tehnoloģijas, kā arī 3D skenēšanas iespējas. Tāpat arī tika izrunāta projekta ieviešanas gaita, radušās problēmas, nākošā perioda uzdevumi u.c. projekta ieviešanas aspekti.

Projekta mērķis:
Attīstīt un pilnveidot mūžizglītības pasākumus rūpniecības nozarē, lai attīstītu darba tirgus konkurētspēju un veicinātu tehnoloģisko progresu Ziemeļlietuvas -Dienvidlatvijas reģionos. Projekta ietekme uz vidi – reģions būs pievilcīgāks dzīvošanai un strādāšanai.

Projekta realizācijas laiks no 03.04.2017.-02.04.2019.
Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālais attīstības fonds (ERAF) 85% apmērā.

Papildus informācija:
Edmunds Tamanis-projekta koordinators
e-mail:edmunds.tamanis@du.lv