Projekta nosaukums latviski: “Sadarbības tīkls darbaspēka mobilitātes un 21. gds. (inženierzinātņu) modernizētu prasmju attīstībai” (CONUS)
Projekta nosaukums angliski:  “Cooperation Network for Fostering 21st Century (Engineering) Upgraded Skills and Workforce Mobility” (CONUS)
Projekts Nr.: LLI-075
Projekta realizācijas laiks: no 03.04.2017-02.04.2019.(24 mēneši)
Projekta kopējās izmaksas:
                                            792 282,82 EUR budžets
                                            673 440,39 EUR ERAF finansējums
ŠAULU UNIVERSITĀTE, PARTNERIS-DAUGAVPILS UNIVERSITĀTE
Programmas mājas lapa: www.latlit.eu
Oficiālā ES tīmekļa vietne: www.europa.eu
Facebook aktivitāte: https://www.facebook.com/su.inzinerijoskatedra/
Šiaulių universitetas projekta mājas lapa: www.conus.su.lt

Projekts tiek finansēts no INTERREG V-A Latvijas Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020.gadam. Programas mērķis ir sekmēt programmas reģionu ilgtspējīgu sociālekonomisko attīstību, palīdzot tos padarīt konkurētspējīgākus un pievilcīgākus dzīvošanai, uzņēmējdarbībai un tūrismam.

Programmas areāla vispārīgs izaicinājums ir saistīts ar rūpniecības uzņēmumu pieaugošajām prasībām attiecībā uz darba ņēmēju zināšanām un kompetencēm. Šobrīd raģionā akūti trūkst inženieru ar prasmēm un zināšanām, kuras saistītas ar jaunajām tehnoloģijām (CAD/CAM projektēšana, CNC iekārtu un rūpniecisko robotu vadība un programmēšana,) un kuriem būtu nepieciešamās prasmes un zināšanas inovāciju ģenerēšanai. Tas ierobežo uzņēmējdarbības attīstību un darba vietu atvēršanu, kā arī kavē ilgtspējīgu attīstību reģionā.

Projekta mērķis:
Interreg V-A Latvijas – Lietuvas programmas 2014. – 2020.gadam mērķis ir attīstīt un pilnveidot mūžizglītības pasākumus rūpniecības nozarē, lai attīstītu darba tirgus konkurētspēju un veicinātu tehnoloģisko progresu Ziemeļlietuvas -Dienvidlatvijas reģionos. Projekta ietekme uz vidi – reģions būs pievilcīgāks dzīvošanai un strādāšanai.

Galvenie projekta rezultāti: 1. Uzlabotas studiju / apmācības iespējas, mācību līdzekļi un metodes; 2. Tiks uzlabotas darbinieku kompetences un prasmes atbilstoši rūpniecības sektora vajadzībām Ziemeļlietuvas – Dienvidlatvijas reģionos. Galvenie ieguvēji no projekta rezultātiem būs cilvēki, kuri meklē iespējas apgūt rūpniecībā pieprasītākās prasmes, izglītības iestādes, rūpniecības uzņēmumi.

Pārrobežu sadarbība, vienlaikus radot sadarbības tīklu, ir nepieciešama jaunu zināšanu ieguvei, zināšanu un labākās prakses apmaiņai, darba tirgus vajadzību integrēšanai un paredzēšanai, kā arī kopīgai pieejamo cilvēkresursu un infrastruktūrtas izmantošanai.

Lai nodrošinātu un attīstītu mūsdienās nepieciešamās prasmes un kompetences, nepieciešama sadarbība starp augstākās izglītības iestādēm, rūpniecības uzņēmumiem un valsts sektoru, kas joprojām ir nepietiekama un sadrumstalota. Šī projekta mērķis ir atjaunot un kopīgot projekta partneru infrastruktūru un kompetences, kas līdz šim šajā reģionā nav darīts.

Šī tīmekļa vietne ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs tīmekļa vietnes saturu pilnībā atbild Daugavpils Universitāte, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.